Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Voedingscoach Greetje Douma

Artikel 1. Definities

 1. De therapeut/coach: Orthomoleculair Therapeut Friesland Greetje Douma (hierna te noemen in het
  algemeen: therapeut)
 2. De patiënt/cliënt en/of praktijk andere therapeut/natuurgeneeskundige
  (hierna te noemen in het algemeen: cliënt) de wederpartij van therapeut.
 3. Incidentele adviezen, levering van supplementen, losse verrichtingen dan wel
  andere incidentele diensten die door de therapeut in opdracht van cliënt worden
  uitgevoerd.
 4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen en/of
  een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen
  voorkomen.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, dienst of overeenkomst
  tussen therapeut en cliënt.
 2. De cliënt is een ieder die goederen en/of diensten afneemt van therapeut.
 3. Door middel van het maken van een afspraak telefonisch, persoonlijk of per
  mail voor het afnemen van goederen en/of diensten, verklaart de cliënt zich
  akkoord met deze algemene voorwaarden.
 4. Client heeft een inspanningsverplichting om zich op de hoogte te stellen van
  de Algemene Voorwaarden van therapeut, voorafgaand aan een levering van
  goederen en/of diensten.
 5. Therapeut behoudt zich het recht voor om te allen tijde haar Algemene
  Voorwaarden te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut enerzijds en de cliënt anderzijds
  zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden
  uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen
  en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van
  de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de
  toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn
  indien deze schriftelijk door de therapeut zijn bevestigd. In dit geval blijven de
  overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 4. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen betreffen.
 2. Een overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt komt tot stand door een
  mondelinge of schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een
  mondelinge bevestiging van een individueel consult/behandeltraject.
 3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen
  inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut schriftelijk
  heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot
  stand nadat beide partijen deze schriftelijk of, in geval van een individueel
  consult, mondeling hebben bevestigd.

Artikel 5. Duur overeenkomst en ontbinding

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de
  duur van een traject c.q. losse verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen
  contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden
  verlengd.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten,
  schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
  met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
  – De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en
  nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij
  aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en)
  van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen
  ontbinding rechtvaardigen.
  – Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd
  of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of
  staking van de onderneming.

Artikel 6. Annulering

 1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een
  overeenkomst dient uiterlijk 24uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
  Vervanging door een andere persoon, geregeld door de cliënt wordt niet als
  annulering beschouwd.
 2. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
  – Bij annulering tot 24uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
  – Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100%
  van het bedrag voor het consult verschuldigd.
  – Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere
  datum is de cliënt bij verschuiving tot 24 uur voor aanvang van het consult geen
  Vestgingsadres : De Boek 15, 9251 NK Burgum
  Inschrijfnummer KvK: 73507180
  Telefoon : 06-51867063
  E-mail: Info@greetjedouma.nl
  kosten verschuldigd, binnen 24 uur voor aanvang van het consult het volledige
  bedrag.
  – Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut gerechtigd de
  betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling
  van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
  – De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te
  wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 24 uur vóór het
  afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de patiënt/cliënt de
  meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Artikel 7. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

 1. De therapeut zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de
  uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie
  niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover therapeut daartoe
  verplicht is of de therapeut toestemming heeft verkregen.

Artikel 8. Tarieven

De tarieven voor consulten, supplementen, c.q. losse verrichtingen zijn
gebaseerd op de meest recente tarievenlijst.

Artikel 9. Facturering en betaling

 1. Dienstverlening voor particuliere cliënten dient door deze direct na de
  dienstverlening aan de therapeut tegen overleg van een factuur te worden
  voldaan.
  – Dienstverlening voor cliënten niet zijnde particulieren zal door de therapeut,
  volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
  – Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen
  tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de niet particuliere cliënt
  binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de
  therapeut te betalen.
  – Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen
  overeenkomen.
  – Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat
  ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De therapeut is gerechtigd zijn/haar
  verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop
  de betalingstermijn is verstreken op te schorten.
 3. De therapeut zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde
  opschorting van zijn/haar dienstverlening.
  Vestgingsadres : De Boek 15, 9251 NK Burgum
  Inschrijfnummer KvK: 73507180
  Telefoon : 06-51867063
  E-mail: Info@greetjedouma.nl
 4. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag
  de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke
  incassokosten voor rekening van de cliënt.
 5. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en
  incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke
  tarieven.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van een
  inspanningsverplichting.
 2. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch
  is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten
  tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke
  niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de
  therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
  gevolgschade.
 3. De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat
  de cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar
  behoren heeft opgevolgd.
 4. De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door
  hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte
  diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde
  supplementen.
 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut beperkt tot het
  bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de cliënt.
 6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking
  van de schade waarvoor hij/zij de therapeut aansprakelijk wil stellen.
 7. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en
  samenstelling van de door hem/haar geadviseerde supplementen. De leverancier
  van deze supplementen is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De
  therapeut zal, zover het in zijn/haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste
  afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.
 8. Therapeut is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit
  typefouten, productadvies, onjuiste of onduidelijk weergave van gegevens en
  andere tekortkomingen in informatie op website(s) therapeut, prijslijst of
  informatiefolders, zelfs niet wanneer therapeut hiervan tussentijds op de hoogte
  is gesteld.
 9. Therapeut is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke eigendommen van de
  cliënt. Deze brengt of laat men op eigen verantwoordelijkheid achter.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de dienstverlening van de therapeut is Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van
  de therapeut, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de
  Rechtbank bevoegd.
  • In de Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg (Wkkgz) is beschreven hoe
  klachten en geschillen tussen zorgverlener en cliënt geregeld moeten zijn.
  • Mocht er zich een klacht of onenigheid voordoen, dan zal de communicatie
  open zijn om tot een wederzijdse oplossing te komen. Hierbij niet uit het oog
  verliezend dat de behandelaar altijd zal handelen vanuit zijn/haar professie en
  dat de cliënt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid heeft voor juist deze
  behandeling.
  • U kunt uw klacht ook per e-mail indienen via info@greetjedouma.nl
  • U ontvangt een bevestiging van ontvangst zodra de email gelezen is.
  Klachten zullen uiterlijk binnen 4 weken beantwoord worden.
  • Mocht uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld zijn, dan kunt u
  volgens de nieuwe regelgeving Wkkgz contact opnemen met een
  klachtenfunctionaris.
  Burgum, 01-01-2019
Realisatie: Noorderinzicht.nl